Regulamin został ostatnio zaktualizowany 2023-11-14

1. Wstęp

Te Warunki i postanowienia stosują się do tej strony internetowej oraz do transakcji związanych z naszymi produktami i usługami. Możesz być związany dodatkowymi umowami dotyczącymi Twojego związku z nami lub wszelkich produktów lub usług, które od nas otrzymujesz. Jeśli jakiekolwiek postanowienia dodatkowych umów są sprzeczne z jakimkolwiek postanowieniami tych Warunków, postanowienia tych dodatkowych umów będą kontrolować i przeważać.

2. Wiążące

Rejestrując się, uzyskując dostęp lub w inny sposób korzystając z tej strony internetowej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków i postanowień określonych poniżej. Samo korzystanie z tej strony internetowej oznacza znajomość i akceptację tych Warunków i postanowień. W niektórych szczególnych przypadkach możemy również poprosić Cię o wyraźną zgodę.

3. Komunikacja elektroniczna

Korzystając z tej strony internetowej lub komunikując się z nami za pomocą środków elektronicznych, zgadzasz się i uznajesz, że możemy komunikować się z Tobą elektronicznie na naszej stronie internetowej lub wysyłając do Ciebie e-mail, i zgadzasz się, że wszystkie umowy, powiadomienia, oświadczenia i inne komunikaty, które dostarczamy Ci elektronicznie, spełniają wszelkie wymogi prawne, w tym między innymi wymóg, aby takie komunikaty były na piśmie.

4. Własność intelektualna

My lub nasi licencjodawcy posiadamy i kontrolujemy wszystkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej na stronie internetowej oraz dane, informacje i inne zasoby wyświetlane lub dostępne na stronie internetowej.

4.1 Wszelkie prawa zastrzeżone

O ile konkretna treść nie stanowi inaczej, nie przyznaje Ci się licencji ani żadnych innych praw na mocy Prawa autorskiego, Prawa znaków towarowych, Prawa patentowego ani innych Praw własności intelektualnej. Oznacza to, że nie będziesz używać, kopiować, reprodukować, wykonywać, wyświetlać, dystrybuować, osadzać w jakimkolwiek środku elektronicznym, zmieniać, inżynierować wstecz, dekompilować, transferować, pobierać, przesyłać, monetyzować, sprzedawać, wprowadzać na rynek lub komercjalizować żadnych zasobów na tej stronie internetowej w jakiejkolwiek formie, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody, chyba że i tylko o ile inaczej stanowi to w przepisach prawa obowiązkowego (takich jak prawo do cytatu).

5. Własność stron trzecich

Na tej stronie internetowej mogą być wyświetlane treści, dane, linki, promocje, logo, znaki towarowe lub inne materiały należące do stron trzecich. W żadnym wypadku nie uznajemy lub nie uznajemy za nasze żadnych treści, produktów ani usług stron trzecich, chyba że wyraźnie o tym wspominamy.

6. Przekazywanie praw

Nie będziesz przekazywać, przypisywać ani sublicencjonować swoich praw ani delegować swoich obowiązków na mocy niniejszych Warunków i postanowień bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.

7. Przepisy końcowe

Niniejsze Warunki i postanowienia podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem, a wszelkie spory związane z niniejszymi Warunkami będą rozstrzygane przez właściwe sądy.

logo_final

Pacjenci są naszym najważniejszym dobrem a zaspokajanie ich potrzeb i oczekiwań naszym najwyższym celem.

Copyright by wideart.agency