Drodzy Pacjenci

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest NZOZ Centrum Gabinetów Specjalistycznych Janina Szafron-Michalik adres: 43-200 Pszczyna, ul. Kilińskiego 3A, NIP: 638-104-30-95, REGON: 272921249.
  2. Jako Administrator wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możecie kontaktować się na adres email: info@cgs-pszczyna.pl lub pisemnie na adres Administratora z dopiskiem „Dane osobowe”.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia przez Administratora działalności leczniczej, w szczególności w celu zapewnienia ciągłości i kompleksowości opieki zdrowotnej zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa w zakresie: diagnostyki, leczenia, medycyny pracy, rehabilitacji, profilaktyki, w tym promocji zdrowia oraz ochrony stanu zdrowia i zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej a także prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych może być niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora tj. zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia (monitoring), zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń przez Administratora oraz zabezpieczenia się i ochrony przed roszczeniami ze strony Pacjenta.

  1. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Podstawą przetwarzania danych w zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta, może być również art. 6 ust. 1 lit. d RODO. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. c, h, i RODO. Podstawa prawną przetwarzania danych w zakresie monitoringu, zabezpieczenia i dochodzenia swoich roszczeń oraz zabezpieczenia się i ochrony przed roszczeniami ze strony Pacjenta jest art. 6 ust. 1 lit f RODO.
  2. Państwa dane mogą być udostępnianie instytucjom państwowym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, osobom przez Was upoważnionym, naszym podwykonawcom i podmiotom współpracującym z nami w zakresie świadczenia usług medycznych, innym placówkom medycznym w celu zapewnienia Państwu odpowiedniej jakości, ciągłości i kompleksowości opieki zdrowotnej, firmom informatycznym obsługującym i serwisującym systemy teleinformatyczne, firmom serwisującym sprzęt medyczny, podmiotom świadczącym usługi prawne, rachunkowe, ubezpieczeniowe.
  3. Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania, określony właściwymi przepisami prawa.
  5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Jeśli podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, możecie Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Waszych danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, macie Państwo prawo cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Państwu także prawo do przenoszenia danych osobowych. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  6. Korzystanie z usług naszej przychodni jest w pełni dobrowolne, jednakże jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty czy udzielenia świadczenia zdrowotnego. Również ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania danych pacjentów, brak podania wymaganych danych może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku na rzecz pacjenta.
  7. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

logo_final

Pacjenci są naszym najważniejszym dobrem a zaspokajanie ich potrzeb i oczekiwań naszym najwyższym celem.

Copyright by wideart.agency